Privātuma politikas mērķis ir sniegt fiziskai personai – datu subjektam, informāciju par personas datu apstrādes veidu, apjomu, aizsardzību un apstrādes termiņu. 

Personas datu pārzinis ir SIA Servier Latvia (turpmāk SERVIER) juridiskā adrese: Duntes iela 3, Rīga, LV-1013, reģistrēta Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā ar numuru 40103192911, PVN maksātāja numurs: LV40103192911, e-pasts: LatviaDataProtection@servier.com,  piedāvā šo mājaslapu, lai informētu par kompānijas Servier Latvia darbību, produktiem un aktualitātēm. 

Mēs cienām mūsu tīmekļa vietnes (turpmāk “Mūsu mājaslapa”) lietotāju privātumu, un personas datus apkopojam un izmantojam tikai šeit aprakstītajos veidos, kas ir saderīgi ar mūsu pienākumiem un Jūsu tiesībām saskaņā ar Vispārīgās datu aizsardzības regulu, turpmāk tekstā VDAR (Eiropas Parlamenta un Padomes (ES) Regula Nr.2016/679). Šī Privātuma politika attiecas tikai uz Mūsu mājaslapu. 

 1. Kādus datus mēs apkopojam? 

Mēs apkopojam dažus vai visus no turpmāk uzskaitītajiem Mūsu mājaslapas lietotāju personas datiem: 

 • Jūsu norādītie dati mūsu mājaslapas kontaktinformācijas sadaļā: uzvārds, vārds, e-pasta adrese, tālruņa numurs. 
 • Automātiski apkopotie dati, izmantojot sīkdatnes: apmeklētās lapas, piekļuves datumi un laiki, vēlamais saturs, operētājsistēma, izmantotās pārlūkprogrammas veids, izmantotās aparatūras veids utt. Jāatzīmē, ka mūsu statistikas sīkdatnes neļauj identificēt fiziskas personas. 

Saskaņā ar VDAR, personas dati ir jebkāda informācija, kas attiecas uz identificētu vai identificējamu fizisku personu. 

 1. Kā mēs izmantojam Jūsu datus? 

Saskaņā ar VDAR, Jūsu personas datu lietojumam vienmēr jābūt tiesiski pamatotam. Pamatojums var būt datu nepieciešamība vai likumīgas uzņēmējdarbības intereses. 

Jūsu datus var izmantot turpmāk uzskaitītajiem mērķiem: 

 • lai izveidotu statistikas analīzi, īpaši par Mūsu mājaslapas datplūsmu; 
 • lai pārvaldītu un uzlabotu Mūsu mājaslapu optimālai lietotāju pārlūkošanas pieredzei; 
 • lai atbildētu uz lietotāju pieprasījumiem vai jautājumiem un vajadzības gadījumā sniegtu viņiem tehnisko palīdzību; 
 • lai apstrādātu zāļu lietošanas izraisīto blakusparādību ziņojumus saistībā ar mūsu produktiem vai pakalpojumiem. 

SERVIER nodrošina, ka personas dati tiek savākti un apstrādāti tikai tādos gadījumos, ja tie atbilst iepriekš aprakstītajiem mērķiem un atbilst datu minimizācijas principam. 

 1. Kādas ir Jūsu tiesības? 

Jums ir tiesības pieprasīt piekļuvi un iegūt informāciju par saviem personas datiem, atjaunināt, labot vai dzēst savus personas datus, ierobežot vai iebilst (likumīgu iemeslu dēļ) pret Jūsu personas datu apstrādi, sazinoties ar datu pārzini SIA Servier Latvia: 

 • vai pa pastu, sūtot vēstuli uz adresi: 

Servier Latvia, SIA 

Duntes iela 3 

Rīga, LV-1013 

Latvija 

Ja vēlaties iesniegt prasību vai sūdzību saistībā ar savu personas datu izmantošanu, Jums ir tiesības to darīt savas valsts kompetentajā datu aizsardzības iestādē. 

 1. Cik ilgi mēs uzglabājam Jūsu personas datus? 

SERVIER apkopotie personas dati tiek uzglabāti tādā formā, kas ļauj Jūs identificēt ne ilgāk, kā tas nepieciešams personas datu apstrādes mērķiem. Konkrētāk: 

 • personas dati, kas apkopoti auditorijas mērīšanas nolūkos, tiek uzglabāti sešus mēnešus; 
 • zāļu lietošanas izraisīto blakusparādību uzraudzības aktivitātēm apkopotie personas dati tiek uzglabāti 10 gadus pēc attiecīgās Reģistrācijas apliecības termiņa beigām; pēc tam dati tiek izdzēsti vai arhivēti anonīmā veidā, ja vien vietējie normatīvie akti neparedz citādi; 
 • personas dati, kas apkopoti sakarā ar medicīniskiem un citiem jautājumiem, tiek uzglabāti tikai laika periodā, kas nepieciešams datu savākšanas mērķa īstenošanai. 
 1. Kā mēs aizsargājam Jūsu personas datus? 

Mēs esam ieviesuši atbilstošus un komerciāli pamatotus tehniskus un organizatoriskus drošības pasākumus, lai uzglabātu Jūsu apkopotos personas datus un aizsargātu tos pret neatļautu vai nelikumīgu izpaušanu vai piekļuvi, nejaušu nozaudēšanu, iznīcināšanu, pārveidošanu vai zaudējumiem, ņemot vērā mūsdienīgāko tehnoloģiju un drošības procedūru ieviešanas izmaksas. 

 1. Vai mēs kopīgojam Jūsu personas datus? 

SERVIER apstrādātie personas dati ir pieejami ierobežotam saņēmēju sarakstam. Pamatojoties uz vajadzību pēc šādas informācijas vai likuma prasībām, sarakstā iekļautas turpmāk uzskaitītās puses: 

 • SERVIER departamenti un personāls, pamatojoties uz nepieciešamību pēc šādas informācijas; 
 • SERVIER piegādātāji un pakalpojumu sniedzēji, jo īpaši tie, kas atbildīgi par Mūsu mājaslapas uzturēšanu un izveidi, kuri var tikt aicināti piekļūt Lietotāju personas datiem līgumsaistību izpildes nolūkos; 
 • Kompetentās iestādes, piemēram, veselības aizsardzības iestādes konkrētos juridiski noteiktos gadījumos. 
 1. Piemērojamie tiesību akti 

Šo politiku regulē Lavijas Republikas (LR) likumi gan attiecībā uz būtiskajiem noteikumiem, gan formālajiem noteikumiem. Visas domstarpības tiek risinātas LR jurisdikcijas tiesās. 

Tādējādi tiek izslēgta jebkāda tādu kolīziju normu piemērošana, kas ierobežo LR likumu pilnīgu piemērošanu. Līdz ar to LR likumi attiecas uz visiem Lietotājiem, kuri pārlūko Mājaslapu un kuri izmanto visas vai daļu no tās funkcijām. 

Atšķirību gadījumā starp Mājaslapā norādīto informāciju latviešu valodā un Mājaslapā norādīto informāciju angļu valodā, noteicošā ir Mājaslapas versija latviešu valodā.